You are here

Science

Science

The subjects of scientific researches of 6 departments of philological faculty correspond to the strategic plan of the Faculty. In the departments the scientific researches are conducted on the following directions:
- Problems of theory, methodology and techniques of literature, linguistics, bibliography;
- Continuous regional problems (general, secondary, tertiary, primary, secondary and vocational education).
The scientific research projects of 6 departments are carried out in accordance with the following state budgetary themes:

Б-16-11-1 Adebiettanudin ozekti maseleleri. Head of the project – candidate of philological sciences, associate professor Omarov N.K.; executors – candidate of philological sciences, associate professor Kalshabekov A.B.; candidate of philological sciences, associate professor Orazbayev K.M.; candidate of philological sciences, senior lecturer Turdalieva R.S.; senior lecturer Abilkasova S.Т.; master Serkebayeva G.I.; master Eltayeva Zh.K.

Б-16-11-2 Til bilimin zertteudin salistirmali, kognitivtik, etnolingvistikalik bagittari. Head of the project – doctor of philological sciences, professor Tleuberdiev B.М.  Executors – candidate of philological sciences, associate professor Adilbekova Zh.K.; candidate of philological sciences, associate professor Taspolatov B.Т.; senior lecturer Beskempirova G.К.; senior lecturer Irsimbetova N.А.

Б-16-11-04 Perehodnyi harakter literaturnogo processa konca ХХ – nachala XXI veka. Head of the project and executors – candidate of philological sciences, associate professor Avdonin V.V.

Б-16-11-05 Metodologiya i metodika kompleksnogo izucheniya hudozhestvennogo tvorchestva v svete tipov kultur i civilizacyi. Head of the project – doctor of philological sciences, professor Kulumbetova А.Е., executors – candidates of philological sciences, associate professors  Dzhunisova  А.А., Zhumabay G., Saken D., Anarmetova N., Nurseyit А.

Б-16-11-06 Tip hudozhestvennogo Тип художественного мышления и идиостиль автора в художественных произведениях. Head of the project and executors  – candidates of philological sciences, associate professors  Baimusaeva B.Sh., Abdrayimova I., Ziyabek B.

Б-16-11-07 Poetika kazakhstanskoi prozy. Head of the project and an executor - candidates of philological sciences, associate professors  Omarova Sh.S.

Б-16-11-08 Rechevaya kultura professionalnogo obsheniya. Head of the project – candidate of philological sciences Yakovenko L.K., an executor – Niyazalieva M.A.

Б-16-11-09 Strukturno-semanticheskyi i smislo-lingvisticheskyi analiz nauchnogo teksta. Head of the project – candidate of philological sciences, associate professor Akhmetzhanova G.А., an executor – Usopova B.М.

Б-16-11-10 Sposoby oboznacheniya terminative v hudozhestvennom tekste. Head of the project – candidate of philological sciences Miyatbekova Z.U. Executors – Dauletova A.S., Askarova K., Zhumabay G.

Б-16-11-11 Voprosy antroponimyi v svete paradigm antropologicheskoi lingvistiki. Head of the project and an executor  - candidate of philological sciences, associate professor Nietbaytegi K.А.

Б-16-11-12 Nacionalno-istoricheskaya obrazno-yazikovaya kartina mira v tvorcheskom kontekste A.Alimzhanova. Head of the project - candidate of philological sciences, associate professor Taukeev S.U., an executor - master, lecturer Aitpenbetova G.А.

Б-16-11-13 Smislovaya svyaz slov v slovosochetanyi.  Head of the project – candidate of philological sciences, senior lecturer Aulbekova Zh.S.

Б-16-11-15 “Teoreticheskaya, metodologicheskaya, lingvokognitivnaya I esteticheskaya osnova obucheniya kazakhskogo yazikoznaniya, istoryi yazika, kazakhskogo literaturovedeniya, gosudarstvennogo yazika” “Zhana kezendegi Kazakh til bilimi, til tarihi, Kazakh adebiettanuin, memlekettik tildi okitudin teoriyalik, adisnamalik, lingvokognitivtik zhane estetikalik”. Head of the project – candidate of philological sciences Turabaeva L.К.

І direction: Sposoby sovershenstvovaniya metodiki prepodavaniya kazkakhskogo yazika (Executors - candidate of philological sciences Turabaeva L.K., candidate of philological sciences Abdikerimova G.А., lecturers Kucherbayeva G.M., Mamirkulova G.M.).

ІІ direction: Issledovanie kazakhskogo yazikoznaniya i istoryi yazika po novomu (Executors - candidate of philological sciences  Utegenova G.Zh., lecturer Bazarbekova  N.Sh., Madalieva A.B.).

ІІІ direction: Kognitivnyi aspect vzaymosvyazi yazik-kultura (Executors – candidate of philological sciences Donbayeva A.B., candidate of philological sciences Tanabayeva G.U., Zhamasheva Zh.R., Laulanbekova R.T.).

IV direction: Hudozhestvenno-esteticheskyi potincial i literaturnie svyazi kazakhskoy literature na sovremennom etape (Executors –  senior lecturer Sarieva Т.К., Esbolaeva I.A., lecturer Bektaeva S.O.).

Б-16-11-03 Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya poznavatelnoy aktivnosti studentov na zaniyatiyah inostrannogo yazika v gruppah neyazikovyk specialnostey. Head of the project – chair of the department Zhorabekova A.N.

Б-16-11-14 Sovremennaya paradigma inoyazaichnogo obrazovaniya: dialog kultur, technologiya obucheniya. Head of the project and executors – candidate of philological sciences, associate professor Karbozova G.K., candidate of philological sciences, associate professor Shvaykovskyi A.S., candidate of philological sciences, senior lecturer Kudaybergenova M.R., candidate of philological sciences, senior lecturer Suyuberdieva A.A., senior lecturers: Telgazieva G.A., Khalmirzaeva K.S., Shaldanbayeva Zh.B., Salibekova F.M., Zhauylbayeva A.A., Bulekbayeva L.A., Akmuratova Zh.N., Nakhbayeva G.S., lecturers: Khalmyrzayev E.E., Kaldybekkyzy M., Kiyakova A.O., Kozhabayeva Zh.A.

Б-16-11-16 Variativnost otechestvennogo doshkolnogo nachalnogo obrazovaniya. Head of the project – candidate of philological sciences, associate professor Sykhymbayeva S.M. Executors – Rysbayeva G.A., Zhetpisbayeva G.O., Mdetbekova N.N.

   Participation in scientific competitions, conferences, exhibitions.

           In the 2015-2016 academic year teaching staff of the faculty took an active part in various international scientific, scientific-technical conferences far (Uluslararasi ipek yolu kültür diyaloğu, Erzurum/Türkiye / International symposium on “Culture dialogue of the silk road countries”. – Atatürk Üniversitesi; Moderni vymozenosti vedy-2016. Filologicke vedy Praha. Publishing house Education and science 2016; “Gagdas Egitim” Arastima Dergisi. Subat. Турция; «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives». Proceedings of the 9th International symposium. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna; European Research: Innovation in Science, Education and Technology // European research № 3 (14) United Kingdom, London; International scientific and practical conference  WORLD Science Proceedings of the conference. Vol. II, Dubai) and abroad (VII International Student electronic scientific conference "Student forum" - 2015, Moscow, 2015; "VIII  International Students' e-science conference "Student scientific forum", Moscow, February 15 to 31 March 2016; PBMCs "Thinking and understanding in the process of teaching foreign languages ​​in the 21st  century." Armavir; «Areas of scientific thought - 2015» Materials of XI international scientific and practice conference, Russia; ISPC "The success of modern science", Ufa; Biological and structural and functional basis of the study and conservation of biodiversity of Uzbekistan Republican scientific conference dedicated to the 80th anniversary of professor Antonina Anatolevna Butnik, Tashkent; ISPC "Modern innovations: a theoretical and practical view", Moscow; II ISPC "Scientific research: the key issues of the III millennium", Moscow; V PBMCs "Scientific research: key issues III Millennium", Moscow; 4th All-Russian scientific-practical conference with international participation of the social "category in modern pedagogy and psychology", Togliatti).

Besides, the teachers took part in the international scientific-practical conferences of Kazakhstan (ISPC "XI Dulati okulary: M.H.Dulati zhane the world of turіk” dedicated to the 25th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan", Taraz, ISPC " Zhogary pedagogikalyk mektepte innovatsiyalyk bilim beru ortasyn institutsionaldyru", Pavlodar, ISPC "Kazakh Khanate as the historical basis of independent Kazakhstan in the context of ideas Mangilik el" dedicated to 550th anniversary of the Kazakh Khanate - Shymkent; ISPC "YII Toraygyrov readings: Quality of life in Pavlodar. State and prospects ", dedicated to the 55th  anniversary of Pavlodar state University named after Toraigyrov - t 2, Pavlodar; ISPC "Baytanayev readings - 4: Perspectives of modern education in Kazakhstan: the reform and development", Shymkent; ISPC "Auezov readings - 14: Innovative potential of science and education of Kazakhstan in the new global reality", Shymkent; ISPC "Aituly akyn, aybyndy batyr Madelіkozha Zhusіpkozhaulynyn 200 zhyldygyna arnalgan «Adilet dep sokkan zhuregі", Shymkent; “Actual problems of teaching foreign languages and philology: Theory and Practice" 1st international educational conference, Almaty; “Practical course of Kazakh language” RSPC devoted to 25th anniversary of the department, Karagandy; RSPC devoted to 170th anniversary of Abay Қunanbayev "Abay readings", Shymkent; ISC "Batis Tanіrtaudagy biologiyalyk aluan turlіlіktі saktau maseleleri" Shymkent), national students ( RSMC "Bilim beru men okytudy zhanasha ulestіru: bugіnі men bolashagy" Taraz State Pedagogical Institution, Taraz, 19th SSC on natural, technical, social and human sciences “Contribution of youth in the development of Kazakhstan - a new global reality", Shymkent; Republican scientific-theoretical conference "Zhasyl-economica zhane bugіngі tandagy karzhylyk reformalardyn kalyptastuy men tiіmdіlіgі", KIPUDN, Shymkent; VII traditional interuniversity scientific-practical conference of young scientists, graduate students and students "Zhas galymdardyn bilim, gylym, innovatsiyaga koskan ulesі", Astana) and regional conferences (RSSPC "Language competence as an indicator of high professional environment of health"), made a presentation.

The results of research are embedded in the production and in the learning process.
In the teaching process - 24
The production - 28.
The number of inventions, patents, monographs, scientific publications.
During the 2015-2016 academic year published 389 articles.
Monographs - 3
Tutorial - 1
Tutorials - 20
Teaching aids - 7
Video lectures - 1