You are here

Каталог элективных дисциплин

Каталог элективных дисциплин по специальности 5В011900 "Иностранный язык: два иностранных языка"

Каталог элективных дисциплин по специальности 5В020700 "Переводческое дело"

Каталог элективных дисциплин по специальности 5В021000 "Иностранная филология"

5В0119000 "Шетел тілі: екі шетел тілі" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

5В020700 "Аударма ісі" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

5В021000 "Шетел филологиясы" мамандығы бойынша

5В011800-"Русский язык и литература"  КЭД

5B020500- "Филология:Русский язык" КЭД

5В021019 "Шетел филологиясы: Өзбек тілі" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

5В011700 "Казақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы 

6М010100 "Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу"  мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

6М010200 "Бастаушты оқыту педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

5В020500 "Филология: Казақ тілі " мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы 

6М020500 "Филологиямамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2018-2019 

6М020500 "Филологиямамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2017-2018 

6М020500 "Филология: Казақ тілі " мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2017-2018 

6М020500 "Филология: Казақ тілі " мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2018-2019