You are here

Каталог элективных дисциплин

6В01730 "Шетел тілі: екі шетел тілі" Білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндері каталогы

6В02320 "Аударма ісі" Білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндері каталогы

6В02330 "Шетел филологиясы" Білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндері каталогы

5В011800-"Русский язык и литература"  КЭД

5B020500- "Филология:Русский язык" КЭД

5В021019 "Шетел филологиясы: Өзбек тілі" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

5В011700 "Казақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы 

6М010100 "Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу"  мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

6М010200 "Бастаушты оқыту педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы

5В020500 "Филология: Казақ тілі " мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы 

5В011700 "Филология: Казақ тілі " мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2017-2018

6М020500 "Филологиямамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2018-2019 

6М020500 "Филологиямамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2017-2018 

6М020500 "Филология: Казақ тілі " мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2017-2018 

6М020500 "Филология: Казақ тілі " мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы  2018-2019